جستجو

جامپر از بالا ترمینال پیچی

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

جامپر از بالا ترمینال 2 خانه سایز 150 رعد (مدل CC2-150)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
135,825 تومان 115,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 10 رعد (مدل CC10-10)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
48,720 تومان 41,500 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 16 رعد (مدل CC10-16)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
97,860 تومان 83,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 2.5 رعد (مدل CC10-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
41,360 تومان 35,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 25 رعد (مدل CC10-25)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
101,415 تومان 86,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 35 رعد (مدل CC10-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
132,240 تومان 112,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 4 رعد (مدلCC10-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
43,255 تومان 36,700 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 10 خانه سایز 6 رعد (مدلCC10-6)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
46,045 تومان 39,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 16 رعد (مدل CC2-16)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
25,050 تومان 21,500 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 2.5 رعد (مدل CC2-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
8,530 تومان 7,200 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 25 رعد (مدل CC2-25)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
25,355 تومان 21,500 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 35 رعد (مدل CC2-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
28,300 تومان 24,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 4 رعد (مدلCC2-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
11,600 تومان 9,800 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 50 رعد (مدل CC2-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
28,300 تومان 24,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 6 رعد (مدلCC2-6)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
12,045 تومان 10,200 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 70 رعد (مدل CC2-70)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
64,625 تومان 55,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2 خانه سایز 95 رعد (مدل CC2-95)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
76,305 تومان 64,800 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 10 رعد (مدل CC3-10)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
15,355 تومان 13,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 16 رعد (مدل CC3-16)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
33,555 تومان 28,500 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 2.5 رعد (مدل CC3-2.5)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
13,470 تومان 11,500 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 25 رعد (مدل CC3-25)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
34,060 تومان 29,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 35 رعد (مدل CC3-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
28,300 تومان 24,000 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 4 رعد (مدلCC3-4)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
14,545 تومان 12,300 تومان

جامپر از بالا ترمینال پیچی 3 خانه سایز 50 رعد (مدل CC3-35)

برای داشتن اتصال منشعب از یک ترمینال از جمپر های رعد استفاده می شود جنس این میله ها از مس بوده و بسته به آمپر ترمینال به خوبی جریان را عبور داده و اتصالی مطمئن به وجود می آورد.
43,185 تومان 36,700 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
مرتب سازی
طرز نمایش