جستجو

پمپ دیافراگمی

پمپ های دیافراگمی که از دسته پمپ های جابجایی مثبت هستند، به طور گسترده درصنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.  از مزیت هـای ایـن پمپ هـا خودمکش بودن، عدم نیـاز بـه مکانیکال سیل، ضد انفجار بودن، قابلیت خشک کار کردن، پرتابل بودن  و قابلیت کنترل دبی و فشار با تغییر فشار هوایی پشت دیافراگم را می توان برشمرد.

فیلتر
Sort
display