جستجو

کلید حرارتی

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کلید حرارتی 0/1 تا 0/16 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 0/16 تا 0/25 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 0/25 تا 0/4 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 0/4 تا 0/63 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 0/6 تا 1 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 20 تا 25 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
542,300 تومان 488,000 تومان

کلید حرارتی 24 تا 32 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
542,300 تومان 488,000 تومان

کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر هیوندای (مدل HMMS-80K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
1,333,500 تومان 1,200,000 تومان

کلید حرارتی 4 تا 6.3 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 1 تا 1.6 آمپر چینت (مدل NS2-25)

کلید حرارتی 1 تا 1.6 آمپر چینت مدل NS2-25 یا به عبارت دیگر کلید‌ محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌ MPCB نیز معروف است و به صورت همزمان موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کند.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 1 تا 1.6 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر چینت (مدل NS2-25)

کلید حرارتی 1.6 تا 2.5 آمپر چینت مدل NS2-25 قطعه ای بسیار پرکاربرد و پرفروش از شرکت خارجی چینت یا چانت می باشد که توسط متخصصین و مهندسین چینی بر اساس استاندارد جهان اروپا طراحی شده و با تعبیه قطعات اولیه درجه یک و به کارگیری برترین تکنولوژی های روز دنیا ساخته شده است. کاربری این کلید حرارتی چینت با توان موتوری سه فاز 0.75 کیلووات برای حفاظت همزمان از موتورهای الکتریکی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشد که با استفاده از برق سه فاز به طور همزمان از تجهیزات صنعتی حفاظت می کند و با اخذ تاییدیه ها و استانداردهای بین المللی به بازار صنعت برق ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی عرضه می گردد.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 13 تا 18 آمپر چینت (مدل NS2-25)

کلید حرارتی 13 تا 18 آمپر چینت مدل NS2-25 با بازه تنظیم جریان 13 تا 18 آمپر و توان موتوری 7.5 کیلووات برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه به صورت همزمان مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت ایجاد اتصال کوتاه یا اضافه بار الکتروموتور را از منبع قطع می نماید.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 13 تا 18 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر چینت (مدل NS2-25)

کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر چینت مدل NS2-25 در شرکت خارجی چینت توسط متخصصین و مهندسین حرفه ای طراحی شده و مطابق استاندارد جهان اروپا با استفاده از متریال درجه یک، دستگاه های نوین تولیدی و برترین تکنولوژی های روز دنیا تولید شده است. محصول مذکور نوعی کلید محافظتی و کنترلی است که با نام کلید محافظ الکتروموتور یا کلید MPCB در بازار برق صنعتی شناخته می شود و به عنوان کلید حرارتی از دستگاه ها، الکتروموتورها و تجهیزات صنعتی سه فاز در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار به طور همزمان محافظت می کند.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 17 تا 23 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 2.5 تا 4 آمپر چینت (مدل NS2-25)

کلید حرارتی 2.5 تا 4 آمپر چینت مدل NS2-25 به منظور حفاظت همزمان از موتور 1.5 کیلووات در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرد و ساختار آن ترکیبی از کلید مینیاتوری و بی متال است. محصول ذکر شده ساخت متخصصین حرفه ای کمپانی خارجی چینت یا چانت می باشد که دارای جریان نامی 2.5 تا 4 آمپر است و می توان آن را به موتوری با حداکثر توان 1.5 کیلووات متصل کرد.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 2.5 تا 4 آمپر هیوندای (مدل HMMS-32K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
541,600 تومان 487,000 تومان

کلید حرارتی 20 تا 25 آمپر چینت (مدل NS2-25)

کلید حرارتی 20 تا 25 آمپر چینت مدل NS2-25 مانند بی متال نوعی کلید حفاظتی و کنترل کننده است که به طور همزمان از الکتروموتورها و تجهیزات صنعتی سه فاز در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند و با بازه تنظیم جریان 20 تا 25 آمپر برای موتورهایی با توان موتوری سه فاز 11 کیلووات مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر چینت (مدل NS2-80B)

کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر چینت مدل NS2-80B با توان موتوری سه فاز 18.5 کیلووات و بازه تنظیم جریان 25 تا 40 آمپر برای حفاظت از موتورهای الکتریکی به صورت همزمان در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرد و برای دستگاه های صنعتی سه فاز با استفاده از برق سه فاز به کار می رود.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 4 تا 6.3 آمپر چینت (مدل NS2-25)

کلید حرارتی 4 تا 6.3 آمپر چینت مدل NS2-25 با نام تخصصی تر "کلید MPCB" یا "کلید محافظ موتور" در بازار برق صنعتی جهان شناخته شده است و با بازه تنظیم جریان 4 تا 6.3 آمپر برای محافظت از موتور الکتریکی با توان موتوری سه فاز 2.2 کیلووات مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر چینت (مدل NS2-80B)

کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر چینت مدل NS2-80B از سری تجهیزات الکتریکی پرفروش و پرکاربرد شرکت چینی چانت یا چینت می باشد که مطابق استاندارد جهان اروپا توسط مهندسین حرفه ای طراحی شده و با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، متریال درجه و دستگاه های نوین تولیدی در کمپانی بزرگ چینت ساخته شده است و با اخذ استانداردهای بین المللی IEC/EN 60947-2 و IEC60947-4-1 و تاییدیه های CE،ESC ،UkrSEPRO ،GOST ،RCC و UL به بازار صنعت برق سراسر جهان عرضه می گردد. کلید حرارتی یا به عبارت دیگر کلید محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی تر با نام "کلید MPCB" نیز معروف می باشد از جمله کلیدهایی است که قابل قطع زیر بار می باشد و برای روشن و خاموش کردن الکتروموتورها و تجهیزات صنعتی سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر هیوندای (مدل HMMS-80K)

کلید‌های حرارتی تجهیزات حفاظتی تشکیل شده از فیوز مینیاتوری و بیمتال هستند که با این قطعه می‌توانیم موتور را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار به صورت همزمان حفاظت کنیم. کلید‌های حرارتی در صورت به وجود آمدن اتصال کوتاه یا اضافه بار الکترو موتور را از منبع قطع می‌کند. کلید‌های حرارتی یا به عبارت دیگر کلید‌های محافظ موتور که در اصطلاح تخصصی به کلید‌های MPCB نیز معروف هستند، از جمله کلید‌هایی هستند که قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار میگیرد.
1,333,500 تومان 1,200,000 تومان

Filter by:

Clear All
Close
فیلتر
مرتب سازی
طرز نمایش