جستجو

مفهوم فشار

تعریف فشار:
فشار عبارتست از نیروي وارده بر واحد سطح که آنرا با علامت اختصاري P نشان می دهند. این کمیت در گازها نقش عمده را ایفا می کند زیرا یکی از کمیات مشخصه گاز می باشد، از این رو بیشتر قوانین فشار در گازها نهفته شده و به دست آوردن معادله حالت گاز به کار برده می شود. می توان از قابلیت تراکم پذیري گازها و تاثیرات ویژه ي فشار در رفتار گازها به جایگاه فشار در گازها پی برد.

مفهوم فشار:
اثر نیرو بر روي یک سطح بستگی دارد که نیرو چگونه اعمال شود. هرچه سطح اثر نیرو روي جسمی بیشتر باشد فشار کمتر و بالعکس، براي لمس بیشتر این مفهوم به بریدن اجسام با چاغو و راه رفتن روي برف با کفشهاي مخصوص برف پیمایی اشاره کرد.
به زبان ریاضی فشار بصورت زیر بیان می شود:   P=F/A
که در آن P فشار، F نیرو و A سطح مقطع اثر نیرو می باشد.  

واحد فشار:
فشاربا واحدهاي مختلفی بیان می شود. واحد استاندارد فشار در دستگاه SI پاسکال می باشد که برابر (1Pa=1N/m2)  می باشد. یک پاسکال برابر مقدار یک نیوتن نیروست که بر یک متر مربع سطح جسمی وارد می گردد. بهترین واحدي که می تواند مرجعی براي سایر واحدها به کار برده شود اتمسفر یا جو است که به صورت فشار متوسط هوا در سطح دریا تعریف می شود.
چون پاسکال واحد کوچکی براي فشار است معمولا از کیلو پاسکال (kpa) که برابر 1000 پاسکال است، استفاده می کنند. هر جو تقریبا برابر 101/325 kpa است. هواشناسان از واحد میلی بار استفاده می کنند که برابر یک دهم پاسکال است. از سایر واحدهاي فشار می توان دین بر سانتیمتر مربع dyn/cm2 یا torr را نام برد. در صنعت نفت و گاز بیشتر از واحد بار براي اندازه گیري فشار و از میلی بار و سانتی متر آب براي اختلاف فشار استفاده می گردد.لطفا نظرتان راجع به این مطلب را وارد نمائید
طبقه بندی
آرشیو مجله
فیلتر
مرتب سازی
طرز نمایش